ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK.

Elektromos töltőberendezésen keresztül nyújtott elektromobilitás szolgáltatás igénybevételéhez elektromos meghajtású jármű villamosenergia-tárolójának töltése céljából.

Érvényes: 2022. október 05. napjától

1. DEFINÍCIÓK
Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató jelenti az Optimum Way adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóját (elérhető itt: https://optimumway.hu/adatkezelesi-tajekoztato/).

Applikáció: jelenti az okostelefonra díjmentesen letölthető „Bookmycharging” elnevezésű applikációt (elérhető itt: https://www.bookmycharging.com/), amelyen keresztül a Szolgáltatás igénybevétele és elszámolása megtörténik.
ÁSZF jelenti a jelen általános szerződési feltételeket.
Bankkártya jelenti azt a Visa vagy EC/MasterCard credit vagy debit bankkártyát, amely a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges.
Díj jelenti a Szolgáltatás díját, amelynek aktuális mértékét az 5. pont határozza meg.
Elszámolási Egység jelent idő alapú elszámolás esetén minden megkezdett 1 perc töltési időtartamot, töltött teljesítmény alapú elszámolás esetén minden megkezdett 1 kWh teljesítményt.
Elszámolási Mód jelenti az Optimum Way által biztosított idő alapú vagy töltött teljesítmény alapú vagy vegyes rendszerű (vagyis az idő alapú és a töltött teljesítmény alapú elszámolás együttes alkalmazásán alapuló) elszámolást, amely az Applikációban a „Profil” menüben állítható be a foglalás megkezdése előtt. Egyéni beállítás hiányában az alapértelmezett Elszámolási Mód az idő alapú elszámolás.
Fél, Felek jelenti külön-külön vagy együttesen az Ügyfelet és az Optimum Way-t.
Foglalási Limit 1 jelenti azt az Optimum Way által idő alapú elszámolási mód esetére meghatározott összeget, amely a Szolgáltatásnak az Applikációval történő igénybevétele előtt, az Applikációban adott felhatalmazás alapján az Ügyfél Bankkártyáján a foglalás biztosítékaként előzetesen terhelésre kerül. Az előzetesen terhelt összeg kiszámításának módja: a lefoglalt Töltési Egységek száma (1 vagy 2) szorozva 15-el, amihez hozzá kell adni a „Profil” menüben a „Fizetés” pontban kiválasztott továbbtöltési lehetőség perceit és az így kiadódó összes lehetséges töltési perc szorozva a Díjjal.
Foglalási Limit 2 jelenti azt az Optimum Way által töltött teljesítmény alapú elszámolási mód esetére meghatározott összeget, amely a Szolgáltatásnak az Applikációval történő igénybevétele előtt, az Applikációban adott felhatalmazás alapján az Ügyfél Bankkártyáján a foglalás biztosítékaként előzetesen terhelésre kerül. Az előzetesen terhelt összeg kiszámításának módja: a töltésindításonként egyszer esedékes díj, hozzáadva a lefoglalt Töltési Egységek száma (1 vagy 2) szorozva 15-tel, amihez hozzá kell adni a „Profil” menüben a „Fizetés” pontban kiválasztott továbbtöltési lehetőség perceit, és az így kiadódó összes lehetséges töltési perc szorozva 50kW DC töltés esetén 0,8333-mal, 43kW AC töltés esetén 0,7166-al, és az így kijött percadat megszorozva a kWh egységenkénti Díjjal 1 forintra kerekítve.
Foglalási Limit 3 jelenti azt az Optimum Way által vegyes elszámolási mód esetére meghatározott összeget, amely a Szolgáltatásnak az Applikációval történő igénybevétele előtt, az Applikációban adott felhatalmazás alapján az Ügyfél Bankkártyáján a foglalás biztosítékaként előzetesen terhelésre kerül. Az előzetesen terhelt összeg kiszámításának módja: a töltésindításonként egyszer esedékes alapdíj, hozzádva a lefoglalt Töltési Egységek száma (1 vagy 2) szorozva 15-tel, amihez hozzá kell adni a „Profil” menüben a „Fizetés” pontban kiválasztott továbbitöltési lehetőség perceit, és az így kiadódó összes lehetséges töltési perc szorozva a percenkénti Díjjal, amihez hozzá kell adni az összes lehetséges töltési perc alatt felvehető maximális teljesítmény díját, amely az összes lehetséges töltési perc szorozva 50kW DC töltés esetén 0,8333-mal, 43kW AC töltés esetén 0,7166-al, és az így kijött percadat megszorozva a kWh egységenkénti Díjjal 1 forintra kerekítve.
Külső Szolgáltató jelent bámely, a Szolgáltatás nyújtása során az Optimum Way oldalán és érdekében közreműködő magánszemélyt vagy jogi személyt.
Optimum Way jelenti az Optimum Way Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot, ahogyan azt a 3. pont meghatározza.
SIMPLEPAY jelenti az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585, adószám: 10537914-4-44) által üzemeltetetett elektronikus elszámolási rendszert (elérhető itt: https://www.simplepay.hu/).
Szellemi Tulajdon jelent minden szoftvert, adatot, szerzői jogot, védjegyet, szolgáltatási védjegyet, továbbá bármely termékmintához, márkanévhez és tanúsító védjegyhez fűződő (bejegyzett vagy be nem jegyzett) jogot, földrajzi árujelzőt, felvett nevet, domain nevet, márkanevet vagy bármely egyéb eredetmegjelölést, az előbbiekkel kapcsolatban álló goodwillt, továbbá ezek bejegyeztetését bármely jogrendszerben, illetve a bejegyeztetés iránti igény bejelentését, mindezek bővítését, módosítását vagy megújítását is beleértve. Jelent továbbá minden, a találmányokhoz, felfedezésekhez és eredeti elgondolásokhoz fűződő jogot – akár oltalomképesek valamely jogrendszerben, akár nem –, továbbá szabadalmat, azok bejelentését, valamint a bejelentett szabadalmak megújítását, kiterjesztését, illetve megerősítése iránti igények bejelentését bármely jogrendszerben, ezen kívül nem nyilvános információkhoz, üzleti titokhoz, know-how-hoz, kémiai összetételhez, eljárásokhoz, folyamatokhoz, kutatási eredményekhez, találmányi feljegyzésekhez, teszteredményekhez, piackutatáshoz, szoftverhez és bizalmas információkhoz – akár oltalomképesek, akár nem – fűződő jogot bármely jogrendszerben, továbbá annak jogát bármely jogrendszerben, hogy a jogosult személy korlátozza ezek felhasználását, illetve nyilvánosságra hozatalát. Jelent továbbá minden írást és egyéb munkát – akár szerzői jogi védelem alatt állnak valamely jogrendszerben, akár nem –, továbbá ezek megújítását, kiterjesztését, valamint egyéb jogokat, licenceket és más hasonló szellemi tulajdont, vagy ezekhez fűződő jogot.
Szolgáltatás jelenti az Optimum Way által üzemeltetett elektromos töltőberendezésen keresztül nyújtott elektromobilitás szolgáltatást, amelyet az Ügyfél elektromos meghajtású jármű villamosenergia-tárolójának töltése céljából vesz igénybe.
Töltési Egység jelenti az Ügyfél által a Szolgáltatás keretében az elektromos töltőberendezésen igénybe vehető 15 perces töltési időtartamot.
Ügyfél jelenti azt a Magyarországon érvényes járművezetői engedéllyel rendelkező magánszemélyt, aki a Szolgáltatást igénybe veszi.
Vis Maior jelenti azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket – ideértve különösen, de nem kizárólag a háborút, földrengést, árvizet, tűzvészt, terrorcselekményt –, amelyek a Felek akaratától függetlenek és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2.1 Az ÁSZF célja, jellege
2.1.1 A jelen ÁSZF célja, hogy meghatározza az Optimum Way és az Ügyfél között a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos legfontosabb jogi feltételeket.
2.1.2 A jelen ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:77. §-ában meghatározott általános szerződési feltételnek tekintendő. A jelen ÁSZF valamennyi, a Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi; ilyen szerződés érvényesen nem jöhet létre az ÁSZF kifejezett elfogadása nélkül.
2.1.3 A jelen ÁSZF rendelkezései a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET), a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (VET Vhr.), valamint az elektromos gépjárműtöltési szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 170/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseinek a figyelembevételével kerültek meghatározásra.
2.2 Az ÁSZF hatálya
2.2.1 A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az Ügyfélre, az Optimum Way-re és a Külső Szolgáltatóra.
2.2.2 A Szolgáltatást kizárólag a Magyarországon érvényes járművezetői engedéllyel rendelkező magánszemélyek vehetik igénybe. A Szolgáltatásnak a jelen 2.2.2 ponttal ellentétes használata jogtalan és a jelen ÁSZF megszegésének minősül. A Szolgáltatás használatával az Ügyfél nyilatkozik és szavatol azért, hogy Magyarországon érvényes járművezetői engedéllyel rendelkezik és a szerződés megkötésére jogosult.
2.2.3 Az ÁSZF az elfogadás napjától kezdődően visszavonásig hatályos.
2.3 Az ÁSZF elfogadása
2.3.1 Az Ügyfél az Applikáción keresztül történő regisztrációval jelzi az Optimum Way részére, hogy elolvasta, megértette és változatlan tartalommal kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Szolgáltatás nyújtásának elengedhetetlen előfeltétele, hogy az Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
2.4 Alkalmazási elsőbbség
2.4.1 Ha a jelen ÁSZF és a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződés rendelkezési között bármilyen eltérés van, az egyedi Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött egyedi szerződés rendelkezései az irányadók.

3. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG
3.1 A Szolgáltatást nyújtó társaság neve, címe és elérhetősége
3.1.1 Cégnév: Optimum Way Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.
Rövidített cégnév: Optimum Way Kft.
Cégjegyzékszám: 03-09-131907.
Adószám: 26399661-2-03.
Székhely: 6500 Baja, Gesztenye utca 2.
Telephely: 1033 Budapest, Huszti u. 35.
Levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti u. 35.
E-mail cím: info@optimumway.hu.
Weboldal: https://optimumway.hu/.
3.2 Az ÁSZF és annak mindenkori módosításainak elérhetősége
3.2.1 Az ÁSZF az Optimum Way weboldalán keresztül bármikor elérhető.

4. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA ÉS IGÉNYBEVÉTELE
4.1 Az Applikáció használata
4.1.1 A Szolgáltatás igénybevétele kizárólag az Applikáción keresztül és bankkártyás fizetéssel lehetséges.
4.1.2 Az Applikáció bármikor ingyenesen letölthető androidos készülékre Google Play Áruházból, Apple készülékre az Apple App Store-ból.
4.1.3 Az Applikáció használata kétféleképpen történhet:
(a) regisztráció útján, amely során az Ügyfélnek a személyes adatokon túl meg kell adnia az elszámolás során használandó Bankkártya számát, valamint a kapcsolattartáshoz és a számlakészítéshez szükséges adatokat és e-mail címet; vagy
(b) regisztráció nélkül, amely esetben az Ügyfélnek minden foglaláskor meg kell adnia a fizetéshez és számlázáshoz szükséges adatokat, amelyeket a rendszer nem ment el.
4.1.4 A fenti 4.1.3 pontban foglalt adatok megadásának hiányában a Szolgáltatás igénybevétele nem lehetséges, az Applikáció töltés foglalásához és indításához nem használható. A regisztráció szabályait és a megadandó adatok körét a regisztrációs eljárás során az Applikáció tartalmazza.
4.2 Foglalás és töltés
4.2.1 A Szolgáltatás igénybevétele perc alapú elszámolással történik. Az Ügyfél az Applikáción keresztül időpontot és legfeljebb két Töltési Egységnek megfelelő töltési időt foglalhat magának. A Töltési Egység nem bontható meg.
4.2.2 A foglalás minden esetben csak konkrét elektromos töltőberendezésre történhet. A foglalható elektromos töltőberendezések listáját, elhelyezkedését és a foglalható időtartamokat az Applikációban lehet megtekinteni.
4.2.3 A foglalás történhet azonnali igénybevételre, illetve meghatározott későbbi időpontra (előfoglalás). Ha az Ügyfél a töltést a lefoglalt időpontot követő 10 percen belül nem kezdi meg, a foglalás törlésre kerül.
4.2.4 A foglalás törlése a lefoglalt időpont előtt díjmentes. Meg nem kezdett töltés vagy töltési időpont kezdete utáni törlés esetén 300 HUF kerül felszámolásra.
4.2.5 Ha a foglalt Töltési Egységek lejártakor új foglalás nincs, és a töltést felvevő jármű akkumulátora még nem telítődött, a teljes feltöltésig, illetve a beérkező következő előfoglalás időpontjáig a töltés folytatható.
4.2.6 A töltés befejezésekor a töltőberendezéshez tartozó parkolóterületet azonnal el kell hagyni, az parkolásra nem használható. A szabálytalanul a töltőberendezéshez tartozó parkolóterületen parkoló járművek a tulajdonos költségére elszállításra kerülnek.
4.2.7 A foglalásra és a töltésre vonatkozó részletes leírást az Applikáció útmutatója tartalmazza. A töltőberendezés használatára vonatkozó rövid útmutató piktogramos formában a töltőberendezésen található. Az Applikáció, valamint a töltőberendezés használatára vonatkozó részletes útmutató megtekinthető az Applikáció weboldalán.
4.3 A Szolgáltatás korlátozása, megszakítása, beszüntetése
4.3.1 Az Optimum Way fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtásának módján és körülményein szükség szerint változtasson, illetve hogy a Szolgáltatás nyújtását beszüntesse vagy korlátozza.
4.3.2 Az Optimum Way jogosult a Szolgáltatás nyújtását időlegesen, a szükséges karbantartási munkák elvégzése idejére megszakítani.
4.3.3 Az Optimum Way jogosult a Szolgáltatás nyújtását az egyes elektromos töltőberendezéseken ideiglenesen vagy tartósan korlátozni. Az ezzel kapcsolatos aktuális tájékoztatás a töltőállomásokon kerül kihelyezésre.
4.3.4 Az Optimum Way megtagadhatja és/vagy azonnal megszakíthatja a Szolgáltatás nyújtását, ha jogszabály vagy hatósági, bírósági döntés ezt előírja vagy ha a Szolgáltatást az ÁSZF-be ütköző módon vagy egyéb módon jogszerűtlenül vagy nem rendeltetésszerűen használják, figyelembe véve egyebek mellett a Szolgáltatás célját.

5. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, DÍJFIZETÉS
5.1 A Szolgáltatás díja
5.1.1 A Szolgáltatásért fizetendő Díj aktuális mértéke
Az aktuális díjak a BookMyCharging (BMC) applikációban és térképen, valamint az alábbi webes felületen érhetők el: wwww.bookmycharging.com
5.2 Díjfizetési feltételek
5.2.1 A foglalás során az Applikáción keresztül meg kell határozni az villamosenergia vételezésére szolgáló töltőberendezést, a Töltési Egységek számát és a töltés kezdő időpontját. Amennyiben a foglalás sikeres, az Applikáció az Ügyfél által az Applikációban a foglalás előtt kiválasztott Elszámolási Mód szerinti Foglalási Limit 1, Foglalási Limit 2 vagy Foglalási Limit 3 összegével megterheli az Ügyfél Bankkártyáját. Amennyiben ez a fedezet nem áll rendelkezésre, az Applikáció a foglalást elutasítja. A zárolás a Szolgáltatás ellenértékének elszámolásáig tart.
5.2.2 A Szolgáltatás igénybevételének befejezésekor a fizetés az Applikáció alkalmazásával, a SIMPLEPAY elszámolási rendszer igénybevételével, a megadott Bankkártya terhelésével történik. Fizetéskor kizárólag a Szolgáltatás ellenértéke kerül levonásra. Amennyiben a Szolgáltatás ellenértéke nem éri el a foglalási limit összegét, a különbözet a Bankkártyán jóváírásra kerül.
5.2.3 Mind a terhelés, mind a jóváírás a Bankkártyán valós idejű eljárásban történik.
5.2.4 A töltés adatkommunikációs ideje miatt a töltőoszlopon kijelzett és a tényleges töltésmennyiség között eltérés keletkezhet.
A Szolgáltatás ellenértékéről az Optimum Way a tényleges töltésmennyiség alapján számlát állít ki, amelyet elektronikus úton megküld az Ügyfél regisztráció során megadott e-mail címére.

6. AZ OPTIMUM WAY ÉS AZ ÜGYFÉL FELELŐSSÉGE
6.1 Az Optimum Way felelőssége
6.1.1 Az Optimum Way a felelősségét az életet, testi épséget, egészséget károsító magatartásért való felelősségre és az Optimum Way szándékos magatartásából eredő károkozásra korlátozza. Az Optimum Way a fentieken kívül semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért – ideértve különösen az elmaradt hasznot és a következménykárt –, amelyek a Szolgáltatás használatából erednek.
6.1.2 Az Optimum Way nem vonható felelősségre azért, ha az Ügyfél az internet, illetve mobilhálózat kimaradása, az Applikáció működési zavara, vagy az elektromos töltőberendezés meghibásodása miatt az Optimum Way által üzemeltetett elektromos töltőállomáson nem tud Szolgáltatást igénybe venni. Az emiatt az Ügyfélnél bekövetkezett károkért az Optimum Way a felelősségét, az irányadó jog által megengedett lehető legteljesebb mértékben, kizárja.
6.1.3 Az Optimum Way nem vonható felelősségre az Ügyfélnek az Applikáció üzemeltetője, a SIMPLEPAY elszámolási rendszer üzemeltetője vagy az értékesítési pontot üzemeltető más személy által esetlegesen okozott károkért. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételével összefüggő kártérítési igényével közvetlenül a fent megjelölt személyekhez fordulhat.
6.1.4 Az Optimum Way nem vonható felelősségre az Ügyfél által a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megszegéséből adódó következmények miatt, így különösen az Ügyfél által a Szolgáltatás nem rendeltetésszerű igénybevételével, valamint az Ügyfél magatartása, az Ügyfél által elfogadott szabályok stb. megsértésével összefüggő események miatt.
6.2 Az Ügyfél felelőssége
6.2.1 Az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben foglalt előírások megszegéséből eredő minden kár viselésére vagy megtérítésére köteles.
6.2.2 Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik azért, hogy az Applikáció használatához szükséges regisztráció során megadott adatai a saját valós és érvényes adatai legyenek.
6.2.3 Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevétele során köteles az elektromos töltőberendezés használati utasítását betartani. Az Ügyfél felelős és szavatol azért, hogy a Szolgáltatást kizárólag olyan járművel és ahhoz tartozó kiegészítőkkel vegye igénybe, amely rendeltetésszerű használatra alkalmas, és a mindenkor hatályos, elektromos meghajtású járművekre és azok kiegészítőire vonatkozó jogszabályi előírásoknak és szabványoknak mindenben megfelel. A rendeltetésellenes használatból származó, továbbá az Ügyfélnek felróható egyéb okból keletkezett károkért az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik.
6.3 Vis maior
6.3.1 Nem minősül szerződésszegésnek, ha valamelyik Fél Vis Maior miatt nem tudja teljesíteni a jelen ÁSZF-ben vagy a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződésben foglalt kötelezettségeit.
6.3.2 A jelen ÁSZF-ben vagy a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződésben foglalt szerződéses határidők a Vis Maior időtartamával meghosszabbodnak. Ha a Vis Maior időtartama a 30 napot meghaladja, a Felek kötelesek egymással egyeztetni a szerződés esetleges módosításáról. Ha az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja még abban az esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján a felmondásra egyébként nem lenne jogosult, továbbá a Felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást.
6.3.3 A fenyegető Vis Maiorról és a Vis Maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező Vis Maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.

7. AZ ÁSZF ÉS A FELEK KÖZÖTT AZ ÁSZF-RE HIVATKOZÁSSAL MEGKÖTÖTT MÁS SZERZŐDÉSEK MEGSZÜNTETÉSE
7.1 Rendes felmondás
7.1.1 A Felek akkor jogosultak a jelen ÁSZF-et és a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződést rendes felmondással megszüntetni, ha azt a szerződés kifejezetten megengedi.
7.2 Rendkívüli felmondás
7.2.1 Az alábbi események bekövetkezése esetén az Optimum Way jogosult a jelen ÁSZF-et és a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződést azonnali hatállyal, kártérítési kötelezettség nélkül felmondani:
(a) az Ügyfél a nyilatkozatával, magatartásával vagy eljárásával sérti az Optimum Way jó hírét, üzleti tisztességét; vagy
(b) az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben vagy a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződésben foglalt bármely lényeges kötelezettségét megszegi.
7.2.2 Az Optimum Way rendkívüli felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott Szolgáltatással – beleértve a szerződésszegést és a következményeit is – kötelesek egymás irányában elszámolni.
7.2.3 Az Optimum Way fenntartja magának a jogot, hogy rendkívüli felmondás esetén a szerződésszegésből eredő jogait érvényesíthesse, ideértve a kárainak megtérítéséhez való jogot.

8. PANASZKEZELÉS
8.1 A panaszkezelés rendje
8.1.1 Az Ügyfél a panaszával írásban vagy szóban az Optimum Way-hez fordulhat az Optimum Way postai vagy e-mail címén, illetve telefonszámán.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9.1 Fogalommeghatározások
9.1.1 A jelen ÁSZF-ben és a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződésben bármely egyes számra történő utalás a többes számot is magában foglalja, és fordítva. A jelen ÁSZF és a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződés fejezetekre és pontokra történő felosztása és a címszavak használata csak a hivatkozás megkönnyítését szolgálja, és nem érinti a jelen ÁSZF és a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződés értelmezését.
9.2 Értesítések
9.2.1 A jelen ÁSZF és a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződés szerint előírt vagy lehetővé tett bármely értesítést írásban kell megtenni és az érintett Félnek a levelezési címére kell kézbesíteni személyesen, ajánlott tértivevényes postai küldemény vagy e-mail útján. Minden, a jelen ÁSZF-el és a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződéssel kapcsolatos bármelyik Fél által a másik Félnek küldött értesítést vagy dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni (i) a postai átvételi igazoláson szereplő napon, ha azt ajánlott/tértivevényes küldeményként küldik; vagy a kézbesítés megkísérlésének napján, ha a címzett az átvételt megtagadta; vagy a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik munkanapon, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza); (ii) a nyilvántartásban szereplő napon, ha az értesítést futárral vagy csomagszolgálattal küldték, és a futár vagy csomagszolgálat a kézbesített leveleket nyilvántartja; (iii) az adott szoftver által igazolt sikeres kézbesítéskor, ha e-mailen küldték; (iv) a címzett által aláírt átvételi elismervényen szereplő napon, ha azt személyesen kézbesítik.
9.3 Módosítások
9.3.1 Az Optimum Way bármikor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításokkal egybefoglalt szövege a módosítások hatálybalépése előtt legalább 10 nappal az Optimum Way weboldalán közzétételre kerül. Ha a módosítás hatálybalépését követően az Ügyfél tovább használja a Szolgáltatást, azáltal a módosított feltételek szerinti tartalommal kifejezetten elfogadja az új ÁSZF-et.
9.4 Szerződésátruházás
9.4.1 Az Optimum Way egyoldalúan jogosult a jelen ÁSZF-et és a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződést valamely olyan kapcsolt vállalkozására átruházni, amely az Optimum Way-el azonos vagy hasonló tevékenységet folytat és amely vállalja, hogy a Szolgáltatást a jelen ÁSZF szerint meghatározott feltételekkel tovább nyújtja. Az Ügyfél a jelen ÁSZF-et és a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződést harmadik félre nem ruházhatja át.
9.5 Joglemondás kizárása
9.5.1 Az Optimum Way részéről az Ügyfélnek a jelen ÁSZF-ben és a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződésben foglalt kötelezettségei megszegésével kapcsolatban tett bármely tűrése, függetlenül annak gyakoriságától vagy időtartamától, nem minősül a jogról való lemondásnak.
9.6 Részleges érvénytelenség
9.6.1 Amennyiben valamely bíróság úgy ítéli meg, hogy a jelen ÁSZF vagy a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződés valamely rendelkezése érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, ez a tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét vagy kikényszeríthetőségét nem érinti. Ebben az esetben a Felek az érvénytelen rendelkezést egy olyan érvényes vagy kikényszeríthető rendelkezéssel kötelesek felváltani, amely a lehető legteljesebb mértékben tükrözi az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezéssel elérti kívánt üzleti célt.
9.7 Teljes megállapodás
9.7.1 A jelen ÁSZF a Feleknek a szerződés tárgyában létrejött teljes megállapodását tartalmazza, és hatályon kívül helyez a Felek között a jelen ÁSZF tárgyára vonatkozóan szóban vagy írásban létrejött minden korábbi szerződést, megállapodást és megegyezést. A Felek a jelen ÁSZF tekintetében a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kifejezetten kizárják.
9.8 Adatkezelés
9.8.1 A jelen ÁSZF-ben és a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződésben szabályozott rendelkezések alkalmazása során az Optimum Way birtokába jutott személyes adatok vonatkozásában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) rendelkezése szerint az Optimum Way adatkezelőnek minősül. A Szolgáltatás igénybevételével az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy bizonyos személyes és/vagy üzleti adatait az Optimum Way az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
9.8.2 Az Optimum Way mint adatkezelő kijelenti, hogy minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Optimum Way által az Ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelői tevékenysége a GDPR rendelkezéseinek teljeskörűen és folyamatosan megfeleljen, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF hatálya alatt és azt követően is folyamatosan és teljes- körűen betartja a GDPR szerint az általa folytatott tevékenységre vonatkozó rendelkezéseket. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.
9.9 Alkalmazandó jog
9.9.1 A jelen ÁSZF-re és a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződésre a magyar jog irányadó.
9.10 Vitarendezés
9.10.1 A Felek kijelentik, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogviták esetén megkísérlik a peren kívüli, békés vitarendezést. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a ÁSZF-ből és a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződésből eredő jogviták rendezésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései irányadók.
9.11 Nyelvhasználat
9.11.1 A jelen ÁSZF-el és a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződéssel összefüggő bármely értesítés vagy egyéb közlés kizárólag magyar nyelven érvényes.